a

a

 

 

 

 

Abenteuer Tierwelt (2016)

Nodig: compleet

Dubbel: 1, 2, 3, 4 x2, 9 x4, 13 x2, 14, 15 x2, 18 x4, 19 x3, 20 x2, 22, 24 x2, 25, 26, 27, 28, 29 x230*arg x3, 31, 32, 33, 34, 35, 36 x4, 37 x3, 38 x3, 40 x2, 41 x542*arg x2, 43 x3, 44 x2, 45, 46 x5, 47 x2, 49, 50 x2, 52 x2, 53, 54 x2, 56 x257*arg, 58, 59 x260*arg x3, 61 x2, 62 x2, 63 x364*flu x4, 66, 67 x4, 69 x4, 70 x3, 72, 74 x2, 75 x4, 76, 77, 78, 79, 80 x2, 81, 82, 83 x2, 85 x3, 86, 87*the x3, 88 x289*arg, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 x5, 97 x3, 98 x2100*arg, 102 x2, 104, 106 x3, 108 x3, 109 x4, 110 x3, 112 x2, 113 x2114*arg x2, 115 x2, 117 x2, 118, 119, 120*arg121*the, 123, 124 x2, 126, 127, 129, 130*flu, 131, 132 x2, 134 x2, 135 x2, 136 x3, 137 x4, 138 x2, 139 x3141*arg, 142 x2, 143 x3, 144 x3, 146 x4148*flu x2, 149, 150 x2, 151, 152, 154, 155 x2, 156, 158 x2159*arg, 160 x3, 161 x2, 163 x2, 164, 165 x2, 168 x2, 169 x2170*arg x2, 173 x4, 174 x3, 175 x3176*the x3, 177 x2, 178 x2, 180, 181, 182 x2, 183 x3, 184, 187 x3

 

 

African Cats

 

African Cats (2011)

Nodig: 120*bri

Dubbel: 2, 4, 5 x2, 6, 8, 9, 12, 13, 14 x2, 15 x2, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 28 x2, 32, 33, 34 x3, 35, 36 x2, 38 x3, 39, 41 x2, 42 x2, 43, 44, 50 x2, 52, 53 x2, 54, 55, 56, 57 x3, 58, 59, 60 x2, 61, 64 x2, 66, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78 x2, 79 x2, 80, 81 x2, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 108, 109, 113, 114, 115, 116 x2, 119, 123, 125, 126, 127, 131 x2, 134 x3, 135, 139 x2, 140, 141, 143 x3, 146, 149, 150 x2, 153, 154, 158 x2, 160, 161, 164 x2, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173 x3, 176 x3

 

 

Aladdin

 

Aladdin (1993)

Nodig: compleet

Dubbel: 3 x6, 4 x7, 5, 6 x13, 8 x69*tra x7, 10 x17, 11 x13, 12, 14 x4, 16 x8, 17 x2, 18 x619*tra, 20 x10, 21, 22 x6, 23 x9, 24 x5, 25 x526*tra x2, 27 x10, 28 x11, 29 x3, 30 x5, 31, 32 x433*tra, 35 x436*tra, 37 x12, 39 x6, 40 x9, 41 x2, 42 x3, 43 x4, 44 x17, 45 x4, 46 x6, 47 x3, 48 x16, 49 x550*tra x4, 51 x6, 52 x7, 53 x13, 54 x4, 55 x2, 57 x5, 58 x13, 59 x2, 60 x8, 62 x16, 63 x2, 64, 65 x15, 66 x11, 67 x10, 68 x18, 69 x4, 70, 71 x13, 72 x7, 73, 74, 75 x2, 77 x2, 79, 80 x11, 81 x3, 82 x2, 83 x5, 84 x1785*tra, 86 x6, 87 x1489*tra, 90 x13, 92 x19, 93 x994*tra x5, 95 x5, 96 x4, 97 x1398*tra x5, 99 x3, 100 x3, 101 x9, 102 x7103*tra x6104*tra x8, 105 x10, 106 x13, 107 x4, 109 x5, 110 x4, 111 x2, 112 x2, 113 x9, 114 x4, 116 x10, 117 x4, 118 x9, 119 x7, 120 x4121*tra122*tra x8123*tra x7, 124 x12, 125 x5, 126 x8, 127 x9, 129 x13, 130 x8, 131 x13, 132 x13, 133 x6, 134 x7, 136 x13, 137, 138*tra, 141 x16, 142 x12, 143 x9, 144 x12, 145, 146*tra, 147 x6148*tra x9, 149 x8, 150 x11, 151 x2, 152 x3, 153 x9, 154 x6, 155 x3, 156 x2, 157, 158 x3, 159 x13160*tra, 161 x3, 162 x4, 163 x2, 164 x9, 166 x5, 167 x7, 168 x3, 169, 171*tra, 172 x10, 174, 175 x10, 176 x13, 179 x12, 180 x6, 181 x10, 182, 183 x3, 184 x12, 185 x4, 186 x14, 187 x16, 188, 189 x9, 190 x4, 191, 192 x4193*tra x3194*tra, 196 x21, 197 x6, 198 x2, 199 x5, 202, 203 x2, 205 x10, 207 x2, 208 x4, 209 x4, 210, 211*tra x2, 212 x4, 213 x3214*tra x7, 215 x2, 216, 218, 220 x10, 221 x10222*tra x7, 223 x15, 224 x13, 225, 226, 227 x4, 230, 231*tra   

 

 

Aladdin Serie

 

Aladdin serie (1995)

Nodig: compleet

Dubbel: 29 x2, 35, 37, 51, 70 x2, 73, 78, 90, 100 x2, 113, 121, 129, 136, 142, 165, 169, 185 x2, 216

 

 

 

Alfred J, Kwak

 

Alfred J. Kwak (1987)

Nodig: 16

Dubbel: 1 x2, 2, 4, 5, 9, 11 x3, 13 x3, 15 x6, 17, 18 x2, 20 x2, 21 x2, 24, 26, 28 x3, 31 x2, 33 x5, 34 x7, 37, 38, 40, 41 x4, 43, 45, 46, 47, 50, 52 x3, 53, 54, 55 x4, 56, 57 x2, 60 x4, 61 x5, 64 x3, 65, 66, 67 x6, 68 x4, 70 x2, 72 x6, 75, 76, 80 x3, 81 x2, 88 x4, 92 x3, 94 x4, 96 x7, 97, 99 x4, 101 x2, 104, 106 x3, 107 x4, 110 x5, 111, 113, 114 x2, 116 x3, 118 x6, 119 x3, 121 x4, 123 x3, 125, 128 x2, 130 x3, 131, 132 x2, 136 x4, 137 x4, 138 x4, 139 x2, 141, 143 x5, 144, 146 x7, 148 x5, 151 x2, 152 x4, 153 x6, 158 x3, 159 x3, 160 x3, 162 x5, 163 x3, 165 x5, 166 x3, 170 x3, 172, 173, 175 x2, 176 x2, 178, 180 x5, 181 x3, 182 x4, 183 x4, 185 x6, 186, 187 x2, 188 x6, 189 x3, 191 x5, 192 x9, 193 x3, 194 x5, 195 x5, 196, 198, 202 x2, 203 x4, 204 x3, 206 x3, 207 x4, 209 x2, 211 x2, 212, 213 x4, 214 x5, 217 x2, 218 x2, 221 x2, 223 x2, 225, 226 x3, 229 x5, 231 x3, 233, 234 x2, 236 x3, 237 x3, 238

 

 

 

Alvinnn and the Chipmunks (2020)

Nodig: compleet

Dubbel: 9, 20, 55, 103, 105, 120, 121, 124, 151, 159

 

 

 

 

Amici Cucciolotti 2009 (2009)

Nodig: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 202, 203, 206, 207, 208, 211, 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 290, 292, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 353, 355, 357, 358, 359, 360, N1, N2, N3, N6, N11, N14, N15, N18, G2, G5, G6, G8, G9, G12, G16, G17, G18, G20, G21, G22, G25, G26, G27, G29, G31, G32, G39, G41, G44, G45, G46, G48, G51, G53, G54

Dubbel: geen

 

 

Amici Cuciolotti

 

Amici Cucciolotti 2010 (2010)

Nodig: 85, 98, 142, 228, 233, 245, 320, 342, 397

Dubbel: 292*bri, 304, 313, 427*bri, G44, G68

 

 

 

Amici Cucciolotti 2011

 

Amici Cucciolotti (2011)

Nodig: 2*bri, 5*bri, 6, 7*bri, 9, 11*bri, 17*bri, 18*bri, 22, 23*bri, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 44*bri, 48, 50, 51, 54, 59*bri, 65, 66, 68, 73*bri, 81, 84, 86*bri, 90, 91*bri, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118*bri, 119*bri, 121, 122*bri, 125, 129, 130, 132*bri, 133, 137, 139, 140*bri, 142, 144, 148, 149*bri, 150, 153*bri, 154, 155, 156*bri, 162*bri, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 177*bri, 178, 183*bri, 185, 190*bri, 192, 193, 194, 196*bri, 198, 205*bri, 206, 212, 213*bri, 215, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 232*bri, 233, 245*bri, 246, 247, 257, 258*bri, 267, 269, 271, 272, 275, 276, 277, 298, 302, 304, 321, 339, 340, 344, 347, 348,   

Dubbel: geen

 

 

Amici Cucciolotti 2013 

Amici Cucciolotti (2013)

Nodig: 7*tra8*tra, 10, 12*tra, 13, 15, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 37,  41*bri45*tra47*bri50*bri, 54, 55, 64, 66, 68, 71, 73, 76, 77, 82, 84, 85, 86*tra, 90, 91, 92, 95, 100, 101*tra, 102, 104, 105, 110, 111, 114, 117, 118, 124, 133*bri139*bri140*bri, 150, 151, 154, 155, 158, 159, 162, 163, 167, 171, 177, 179*tra, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 191,  194*bri, 197, 200, 202*bri204*bri212*tra, 218, 222, 224*tra, 226, 230, 233, 234, 240,  250*bri, 252, 257, 262, 263*tra, 264, 271, 273, 275, 280, 281*tra, 286, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 310, 313, 323*tra, 326*tra, 330, 335, 337, 347, 348, 355, 358, 363*bri, 366*bri, 368*bri, 369, 371, 374, 380, 385, 387, 389, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 406, 411*tra, 412, 413, 415, 417, 418*tra, 422, 424, 425, 426*bri, 431, 449, 450, 453, 454, 456, 459, 460, 461, 463, 465, 480*tra, 483, 486, 487, 488, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 501, 502*tra, 503, 504, 505, 509, 510, 513*bri, 514, 515, 519, 543, 545*bri, 546*bri, 553, 559, 560, 561, 562, 566, 570, 572, 580, 584*tra, 593*tra, 602*flu, 610, 615, 616, 627*bri, 629*bri, 630*bri, 633, 635, M6*tra, M8*tra 

Dubbel: geen

 

 

Amici Cucciolotti 2014

 

Amici Cucciolotti 2014 (2014)

Nodig: 1*flu, 2, 7, 8, 10*tra, 13, 16, 20, 22, 35, 40, 44, 45*tra, 47, 50, 65*bri, 80, 81, 96, 100, 102, 106, 116*flu, 118*flu125*bri131*bri, 137, 158, 162, 184, 198, 213, 229, 231, 234, 241, 255*flu264*bri, 270, 273, 276*tra, 277, 278, 283, 291, 292, 314, 315*flu, 319, 320, 329, 332, 334, 348, 352, 365, 371, 382*bri383*tra389*tra, 400, 402, 404, 411, 414, 415, 423*bri, 426, 434, 440, 446, 447, 451, 457, 458, 459, 462, 467, 468, 472, 473, 478, 484, 485, 486, 501*tra, 507*tra511*tra512*tra519*tra520*tra, 524*flu, 544, 550, Car*mag 

Dubbel: C30, C42

 

 

Amici Cucciolotti 2015

 

Amici Cucciolotti 2015 (2015)

Nodig:  compleet

Dubbel: 8*flu, 22, 28*flu61*flu84*tra133*tra171*bri178*bri, 209, 229*tra274*bri278*bri, 327, 329*tra, 367, 393, 421*fluo, 450*fluo, 485*tra, 511*tra, 592, 597, LN4*fluo, FR2*tra, Co*tra, CA2, CA3, CA5, CA6, CB2, CSB9*CS, CC1, CC2, CC5, CD1, CD2, CD4, CD5, CSD9*CS, CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CF2, CG5, CG6, CG8, CSG9*CS, CH1, CH2, CH5

 

 

 

Amici Cucciolotti 2016 (2016)

Nodig:  compleet

Dubbel: 5*tra, 12*arc, 61*fluo, 63*fluo, 94, 139*tra, 150*fluo, 163*arc, 194, 217, 231, 278*tra, 285*fluo, 287*fluo, 351*tra, 359, 380*dor, 389*tra, 393*tra, 428, 475, 618*tra, FR6*tra, FR9*tra, FR11*tra, Et*mag, CO6, CO7, CB1, CB3, CR2, CR4, CR5, CR7, CV10, CM2, CM3, CM4, CM5, CM9, CN2, CN4, CN5, CJ8, CJ9  

 

 

 

Amici Cucciolotti: Dierenvrienden (2017)

Nodig: compleet

Dubbel: 92, 207*briNR, G21*préNRG37*préNRG124*préNR x2G137*préNRN11*briNRN17*briNRN65*briNRN69*briNRN72*briNR  

 

 

 

Amici Cucciolotti 2017 (2017)

Nodig: 13, 17, 19, 29, 32, 35, 47, 57, 60, 62, 66, 75, 78, 81, 82, 84*flu, 89, 91*flu, 97, 98, 99, 109, 112, 117, 120, 122*tra, 123*tra, 127, 128, 134, 137, 139, 140*tra, 142, 143, 150*flu, 154*flu, 172, 175, 179, 182, 190, 192, 195*tra, 199, 200, 212, 216, 219, 220*tra, 221, 223, 227, 231, 240*tra, 242, 250, 251*flu, 258*flu, 259*flu, 261, 269, 270, 276, 279, 280, 285, 311*tra, 318, 320, 325*tra, 326*tra, 329, 337*flu, 338, 340*tra, 363, 371, 375, 376, 377, 380, 381, 401, 403, 405, 407*tra, 413*bri, 419, 420, 425, 432, 442*tra, 447*flu, 450*flu, 454, 455, 460*tra, 479*bri, 480*bri, 488, 490, 502, 505, 512, 514*flu, 523*bri, 540*flu, 541*flu, 543*flu, 565*bri, 567*bri, 571*bri, 576, 577, 579, 580, 590, 613*flu, 614*flu, 617*flu, 623, 624*tra, Dop1*trh, Dop2*trh, Dop8*trh, Dop10*trh, Dop11*trh, Dop12*trh, C12, C28, C32, C36, C56, C69

Dubbel: 3, 6*tra, 20, 21, 36*tra, 45*flu, 48*flu, 50*tra, 67*tra, 71, 90, 93, 95, 103*tra, 114, 171*tra, 173, 180, 193, 197, 206*tra, 222*tra, 228*tra, 232, 233*tra, 244, 252*flu, 281, 291*tra, 293*tra, 303*bri, 313, 319, 323, 327, 336*tra, 341*flu, 352, 356, 364, 391, 399*tra, 404*tra, 406*tra, 423, 435*tra, 448*flu, 449*flu, 453*tra x2, 466*flu, 467*tra, 471*flu, 473*tra, 489 x2, 494, 496 x2, 501*tra, 506 x2, 511, 519*bri, 522*bri, 526*bri, 555*bri, 557*bri, 559*bri x2, 563*bri, 569*bri, 575, 595, 600*bri, 606, 607*bri, 608*bri, 618*tra, FR4*tra x2, FR10*tra, FR14*tra, LN2, LN4 x2, LN6, LN7, LN8, Dop6*trh, C2 x2, C3 x2, C5, C6 x2, C7, C10 x2, C11, C14, C15, C18, C19, C22 x2, C23, C26, C27, C30 x2, C31, C34 x2, C35, C38, C42, C43, C46 x3, C47, C49, C50, C51, C54 x2, C55, C58 x2, C59, C62, C63, C66, C70 x2, C71, T1*tat, T4*tat x2, T5*tat, T11*tat, T12*tat, T13*tat, T16*tat

 

 

 

Amici Cucciolotti 2018 (2018)

Nodig: 2, 8, 18, 20, 26, 27, 37, 38, 48, 49, 53, 56, 58*tra, 68, 72, 73, 75, 77, 80, 81, 83, 86, 95, 100, 101, 102, 104, 106*tra, 111, 117, 124, 126, 128, 129, 132*tra, 137, 139, 143*tra, 148, 149, 150, 151*tra, 154, 159, 164, 172, 173*tra, 174*tra, 175, 177, 178*tra, 184*bri, 189*bri, 191*tra, 196, 198, 205*tra, 207, 208, 215, 216, 219, 220, 221, 223, 225, 227*bri, 232, 233, 237, 238, 243, 247, 255, 256, 258, 261, 266, 269, 270, 272*tra, 274, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 285*tra, 290, 297, 298, 303, 308, 312, 314, 328, 330, 338*tra, 346*tra, 349, 352*tra, 356, 360, 361, 366, 371, 372, 378*tra, 384, 385, 391, 401, 403, 412, 413*bri, 425, 435, 443*bri, 451, 459, 460, 463, 466, 468, 469, 476, 478, 482, 483, 485*tra, 491, 492, 496, 498*bri, 505*bri, 512, 524*bri, 530, 531, 536, 548, 549, 561*tra, 562, 567, 568, 569, 570, 578*tra, 582, 587, 593*bri, 595*tra, 596*bri, 603*bri, 606*bri, 608*bri, 615*bri, 622, 624, D1, D3, D4, D6, D7, D8, D12, P13, P24, P33, P40, FR2*tra, FR3*tra, FR4*tra, FR7*tra, FR13*tra, LN2, LN5, LN6, Tat4, Tat5, Tat7, Tat11, Tat14, Tat15, Tat16, FS*Fspe, FE1, FE2, FE5, FE6, FE7, FE8, FE9, FE10, FE11, FE12, TT1*Tspe, TT2*Tspe, TT3*Tspe, TT4*Tspe, TT5*Tspe, TT6*Tspe, TT7*Tspe, TT8*Tspe, TT9*Tspe, TT10*Tspe, TT11*Tspe, TT12*Tspe  

Dubbel: 28, 44*tra, 64, 89, 93, 105, 109, 140*bri, 156*tra, 230, 252, 263*tra, 275, 300, 309, 322, 329, 333, 337*tra, 339*tra, 363, 370, 375, 376, 404, 415*bri, 418*tra, 421*bri, 461, 470, 471, 484*tra, 502*tra, 506*bri, 507*bri, 514*tra, 519*bri, 521*bri, 535, 541, 545, 600*tra, 609*bri, 613*bri, 618, P3, P4, P5, P9, P11, P12, P28 x2, P30, P32, P36, P45, P53, P62, P64, P66, FR8*tra, LN4, LN8, Tat1, Tat2, Tat8, Tat9, Tat12  

 

 

Angry Birds 

Angry Birds (2012)

Nodig: 177*gol

Dubbel: 4, 22, 26, 30, 33, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 55x2, 59 x2, 60, 63 x2, 64, 82, 85, 86, 105, 109, 116, 120, 124, 128, 133, 136, 141, 144, 149, 152, 153, 156, 159, 160 x2165*sil173*sil 

 

 

 

Angry Bids (emax stickers)

 

Angry Birds (2012)

Nodig: 113

Dubbel: geen

 

 

 

Angry Birds (2016)

Nodig: 75*tra, 108, 112*tra, 117*bri, 156*bri, 157*tra, 176*tra

Dubbel: 1 x2, 2 x2, 3 x2, 4 x2, 5, 6, 7*bri, 8, 9 x3, 12, 17 x2, 18 x3, 19 x2, 22*bri x2, 24 x2, 29 x2, 30 x3, 31, 32*tra, 33*bri x2, 36 x2, 37, 38, 39, 40 x2, 42*bri x2, 43, 44, 45*bri, 46, 48, 49 x3, 50, 51 x3, 54, 55*bri, 56, 58, 60, 61 x2, 62 x2, 65 x3, 66 x5, 67 x3, 68 x3, 69*tra, 70 x2, 71*bri x3, 72, 73 x2, 78 x2, 79, 80, 81 x2, 82 x3, 83, 84, 85 x2, 86*bri x2, 87, 88*tra, 89, 90 x3, 91, 93 x2, 94 x2, 95, 96, 98, 100, 103, 104, 106, 107, 109 x2, 111 x2, 113 x2, 114, 115 x2, 116 x3, 118 x2, 121 x2, 123 x3, 125, 126, 127 x2, 128, 129, 131, 132, 134 x2, 136 x4, 137, 139, 142 x2, 144 x3, 145 x3, 146 x2, 148, 149, 150, 154, 155, 159, 161, 165, 170*bri, 173, 175 x2, 180 x2, 182, 183

 

 

Angry Birds Go! 

Angry Birds Go (2014)

Nodig: 193  

Dubbel: 15 x2, 23, 27, 47, 67, 88, 98, 102, 114, 140, 164*mét, 173, 177, 192, 206*mét

 

 

 

Angry Birds Space 

Angry Birds Space (2013)

Nodig: compleet 

Dubbel: 1, 5, 7, 8, 28 x2, 35, 40, 41, 45, 46, 47, 51*bri, 55*bri, 62, 66, 81, 85, 91, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 118, 119, 120 x2, 122, 126, 131, 137, 141, 149, 153, C*bri

 

 

 

Angry Birds 2 (2019)

Nodig: compleet

Dubbel: 1*bri x2, 2*bri x5, 3 x3, 4, 6 x2, 7, 9, 12, 13 x2, 15, 17, 18 x4, 20 x2, 21 x3, 22 x4, 24, 25 x2, 26*bri x2, 28, 29 x3, 30 x2, 31, 32, 33 x5, 34 x3, 36 x2, 38, 39 x2, 41*bri, 42*bri x2, 43*bri, 46, 47*bri, 48*bri, 49*bri, 51, 52, 53, 54, 55 x5, 56, 57, 58 x2, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 72, 73*bri, 77 x2, 79, 81 x2, 83 x2, 84 x3, 87, 90*bri, 91*bri, 92*bri, 93, 94 x2, 96, 97 x4, 98, 99 x3, 101 x2, 102 x2, 103, 105 x2, 107, 109*bri x2, 110*bri x3, 112 x2, 118, 119, 122*bri x2, 125 x2, 126 x2, 127 x2, 128, 129, 130 x2, 132, 134 x2, 135*bri x2, 136*bri x4, 137*bri, 140 x2, 143, 144 

 

 

Animal Champions

 

Animal Champions (2007)

Nodig: Geen

Dubbel: 3 x2, 4, 8*bri, 9, 13, 16 x2, 18 x2, 27 x4, 33 x2, 34, 40 x4, 46 x4, 47 x2, 48 x3, 49 x2, 50 x4, 51 x3, 52 x2, 53 x6, 55 x5, 58 x3, 59 x3, 60, 62, 64 x3, 69, 70 x3, 72 x4, 75 x2, 76 x2, 77 x2, 78, 82, 85, 87, 91, 92, 94*bri, 126 x2, 131 x4, 133, 135 x2, 136 x2, 137, 138, 139 x4, 140, 141 x2, 143 x4, 146, 159, 162, 177, 178    

 

 

Animal Planet

 

Animal Planet (2012)

Nodig: 5, 7, 10, 14, 19, 20, 32, 34, 36, 40, 42, 87, 91, 97, 99, 103, 105, 108, 113, 115, 120, 122, 123, 124, 139, 147, 149, 151, 156, 159, 163, 167, 171, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 207, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 233, 234, 235, 237

Dubbel: geen

 

 

Animal Planet 2014

 

Animal Planet (2014)

Nodig: 8, 25, 33, 35, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 56*bri, 62, 67, 83, 84, 111, 122*bri, 128, 130, 133, 134, 136, 161*bri, 166*bri, 172

Dubbel: 2  

 

 

 

Animal World

 

Animal World (2012)

Nodig: compleet

Dubbel: 89, 183, 196, 235, 336, 342, 352, 358, 365 x2, 368, 370 

 

 

 

Animals

 

Animals (2001)

Nodig: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 113, 116, 117, 118, 119, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 132, 135, 136, 138, 139, 141, 144, 145, 147, 151, 152, 154, 155, 159, 161, 162, 164, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 178, 179 

Dubbel: 11 x2, 16, 21, 24, 50, 67, 79, 89, 106, 112, 126, 157

 

 

 

Animals of the World (1991) 

Nodig: compleet

Dubbel: 3, 4 x3, 5 x2, 6, 8 x2, 9 x2, 10, 11, 12 x2, 13, 14 x3, 15, 16, 17, 18 x4, 19 x2, 20 x2, 21, 22, 23 x4, 26, 28, 30 x3, 32 x2, 33, 35, 36, 37 x2, 39 x2, 40 x2, 41 x3, 42 x2, 43, 44 x2, 45 x2, 46 x4, 47 x5, 48, 49 x2, 51 x2, 52, 53 x2, 54, 56, 57 x3, 60 x2, 61, 62, 63, 64 x2, 65 x2, 66, 68 x2, 69, 70, 71, 74 x2, 78 x3, 79 x2, 81, 82 x3, 83, 85, 86 x3, 87, 88, 90, 91, 92 x3, 93 x3, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 x2, 101 x2, 102, 105, 106, 107, 109 x2, 110 x2, 111 x2, 112 x2, 113, 114 x3, 115, 116 x2, 117, 120, 121, 122, 123 x4, 124 x2, 125, 126, 128, 129, 130 x3, 131, 132, 134, 135 x3, 136, 137, 139 x3, 140, 141 x2, 142, 144 x3, 145, 146, 148, 149, 150 x3, 151, 152, 154 x4, 155, 156, 157 x5, 158, 159 x2, 161, 162, 163 x3, 167, 169, 173, 174 x2, 175, 176

 

 

Animaniacs

 

Animaniacs (1997) 

Nodig: 5, 12, 15, 20, 21, 25, 29, 34, 36, 37, 40, 42, 47, 50, 56, 60, 62, 64, 67, 69, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 108, 115, 118, 119, 122, 124, 126, 128, 132, 135, 138, 139, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 155, 161, 162, 165, 168, 176, 177, 178, 180, 183, 190, 194, 195, 202, 203, 205, 208, 215, 216

Dubbel: geen

 

 

Animaux 2014

 

Animaux 2014 (2014) 

Nodig: 509         

Dubbel: 38, 44, 48, 81*met, 83*met, 85, 98*tra, 104*tra, 113, 181*tra, 204*met, 230*met, 247*tra, 274, 388 x2, 403, 405, 414, 477*tra, 497, 498, 503, 510, 530, 532*vir        

 

 

Animaux 2014-2015

 

Animaux 2014-2015 (2014) 

Nodig: 60*tra72*bri116*bri120*tra314*tis 

Dubbel:  9*bri16*bri, 44, 46, 49, 51 x2, 65, 123, 138, 171*bri, 182, 188, 208, 237, 269, 282, 320  

 

 

Arthur

 

Arthur en de Minimoys (2006)

Nodig: 54*bri, 78*bri, 107*par, 111*bri, 119*bri, 155*bri

Dubbel: 1 x3, 2, 5 x3, 6 x4, 7 x2, 8 x2, 9, 18*par, 20 x4, 21 x3, 22 x4, 24, 25, 26, 27, 28 x3, 29 x2, 30 x4, 31, 33 x4, 34, 35*bri x3, 36, 37 x2, 38, 39, 40, 41 x3, 42 x2, 43 x3, 44 x2, 47*bri, 48 x2, 49 x3, 50, 51, 52 x2, 53 x2, 55, 56, 57 x2, 58, 59 x2, 60, 61 x2, 63 x5, 64, 68 x2, 69 x2, 70 x2, 71 x2, 73, 74 x4, 75, 76 x3, 77 x2, 79, 82*bri, 83 x2, 84 x4, 85, 87, 89 x3, 91 x5, 92*bri x2, 93 x3, 94 x2, 95, 97, 98 x3, 99*par, 101 x3, 102*par, 106*bri x2, 109 x4, 110, 113 x6, 114 x2, 115 x2, 116, 117 x4, 120 x5, 121, 123 x5, 124 x4, 126 x2, 127*par, 128 x4, 129 x2, 131 x2, 132 x3, 133, 134 x3, 135, 136, 137 x3, 138, 139 x2, 140 x4, 141, 142, 143 x2, 144 x4, 145, 146, 147 x3, 148, 149 x4, 150, 151 x4, 152 x2, 153, 154, 156 x5, 157*bri, 158, 159, 160, 162 x3, 163 x2, 165, 166 x2, 167 x2, 168, 169 x4, 170 x3, 172 x2, 176, 178 x4, 181 x3, 182 x4, 183 x3, 184 x3, 185 x2, 187 x2, 188 x4, 189*bri x2, 191*par x2, 192 x3, A x4, B x3, C x4, E x3, F, G x2, H, K x3, L, M x3, N x4, O x5, Q, R x2, S x3, T, W x5 

 

 

 

Arthur 2 (2010)

Nodig: compleet

Dubbel: 21, 23, 31, 33

 

 

 

Arthur 3 

Arthur 3 (2010)

Nodig: 1*bri, 156*bri

Dubbel: 46, 69, 72, 76 x2, 98, 106, 112 x2, 122, 125 x2, 129, 153, 154, 160, 162, 165, 169, 182

 

Assepoester

 

Assepoester (1993)

Nodig: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 104, 105, 106, 108, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 190, 191, 193, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225 

Dubbel: geen

 

 

Assepoester

 

Assepoester 2015 (2015)

Nodig: 109*bri, X10*bri

Dubbel: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 x3, 15 x2, 17 x3, 19, 23, 24 x4, 28 x2, 36, 41 x2, 43, 51 x2, 53, 54, 57 x3, 58 x3, 59 x3, 60 x3, 61, 62, 63 x2, 64 x3, 65, 66 x2, 67 x2, 68, 69, 70 x4, 71, 72, 73 x2, 74 x4, 75 x2, 76, 77 x2, 78, 79, 81, 82 x4, 83, 85 x3, 87, 89, 90 x2, 91, 92, 93, 95 x6, 97 x2, 100, 101, 103 x3, 104, 105, 106, 107 x2, 112 x3, 113 x2, 115, 116 x2, 117 x2, 118 x6, 119, 120, 121 x2, 122, 123, 124, 125, 126, 128 x2, 129, 130 x2, 131, 132 x2, 133 x3, 134, 136 x2, 137, 138 x3, 139 x2, 141 x3, 142 x3, 152, 160, 161 x2, 162, 163 x2, 164 x4, 165 x3, 166, 167  

 

 

Asterix

 

Asterix (1988)

Nodig: 236

Dubbel: 6, 7, 33, 44, 52, 61, 81, 160, 171, 197, 231, 237

 

 

 

Asterix Le Domaine des deux

 

Asterix le Domaine des Dieux (2014)

Nodig: geen   

Dubbel: 9, 18 x3, 19, 43, 55, 59, 60, 64 x2, 75, 83, 112, 113, 159, 160, 167 

 

 

 

Asterix 60 jaar (2019)

Nodig: 48  

Dubbel: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 x2, 15, 16, 17 x3, 19, 20, 21, 23*Dor, 25*Tis, 26 x3, 28, 31*Dor, 33*Tis, 34 x2, 35 x2, 36, 38 x2, 39, 40, 41*Dor, 43*Tis, 44, 45 x2, 46*Dor, 47*Tis, 49, 50 x2, 51*Dor x2, 53*Tis, 56 x2, 58*Tis, 60, 61, 62, 66*Dor, 67, 70*Tis, 72*Dor, 73, 74, 76, 77 x2, 78, 79 x2, 80*Dor, 82 x2, 83, 85*Tis, 86*Dor x2, 89, 90 x2, 91 x2, 92*Tis, 93, 94*Tis, 97*Dor, 98 x2, 99, 100*Tis, 101, 102, 103*Dor, 104, 107*Dor, 109 x2, 110*Tis, 111, 113, 114 x2, 115 x4, 116 x4, 117 x2, 118 x5, 119 x5, 120 x2, 122

 

 

 

Atlantis (2001)

Nodig: compleet

Dubbel: 3 x2, 8 x2, 9 x2, 10, 11, 21, 23, 26, 33, 36 x2, 37 x3, 52, 53 x2, 54, 57, 78, 79 x2, 90, 91, 104, 109, 117 x2, 121, 141, 148, 152 x2, 173 x2, U*tra, X*tra, P3*bri x2, P5*bri, P9*bri x2, P17*bri

 

 

 

Atrapa la Bandera (2015)

Nodig: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16*met, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31*met, 36, 37, 39, 40, 41, 42*met, 44*met, 46, 47, 53, 55, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69*met, 70, 72*met, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85*met, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99*met, 100, 101*met, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110*met, 111, 112, 116, 118, 122, 123*met, 125, 126, 137*met, 140, 144*met, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155*met, 156, 157, 159*met, 160, 162*met, 163, 166*met, 167, 168, 169*met, 170*met, 172, 173, 174, 176, 177*met, 178, 179, 181, 182, 183*met, 184, 185, 186*met, 190, 191

Dubbel: geen 

 

 

Auto 100 a 400 KMH

 

Auto 100 a 400 km/h (1993)

Nodig:
zwart: 20, 23, 32, 45, 62, 95, 115, 124, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 155, 160, 168, 176, 177, 179, 203, 209, 214, 215, 216, 220, 224, 225, 226, 231, 237, 243, 244, 246, 249, 250, 252, 254, 255, 257, 258, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 272, 274, 275, 276 x2, 279, 280, 283, 287, 288, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 304, 311, 312, 320, 321, 322, 327, 329, 331, 334, 335, 336, 342, 349, 351, 356, 357, 358, 359 

bruin: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 170, 171, 172, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 241, 243, 244, 245, 248, 250, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 270, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 291, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 330, 332, 333, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 353, 354, 356, 359, 360

Dubbel:
zwart: 1, 2, 13, 15 x2, 25, 31, 35, 36, 37, 43, 44x2, 53, 54, 56, 66, 67, 75, 78 x2, 81 x2, 82, 88, 90, 96 x2, 99 x2, 100, 112 x3, 113, 116, 123, 128 x2, 130, 133 x2, 150, 161, 163, 166, 174 x2, 186 x2, 191, 196, 202, 207, 228, 238, 241, 253, 259x2, 281, 282, 284, 285, 308 x2, 325 x2, 326 x2, 337, 339 x2, 340, 347, 355 x2

bruin: 174, 203, 246 x2, 301, 349

 

 

 

 

Avengers Infinity War (2018)

Nodig: 5*Arg10*Arg16*Arg35*Arg44*Arg47*Arg60*Arg62*Arg70*Arg82*Arg91*Arg104*Arg114*Arg117*Arg124*Arg141*ArgX2*MetX3*MetX7*MetX8*MetX9*MetX17*MetX19*Met, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, S1, S2, S3, S4, S5, S6

Dubbel: geen